รายละเอียดโครงการ
โครงการส่งเสริมด้านความรู้/วิชาการ/วิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีกิจการนักศึกษา (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา มีนาคม-กันยายน 2556-
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/เอกสารเผยแพร่ -----------
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน