รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการ I Love Science
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีกิจการนักศึกษา (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา ตุลาคม 2555-มกราคม 2556
งบประมาณรวม :
71,872.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. แข่งขันกีฬาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร บำเพ็ญประโยชน์ เดินขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ทำบุญตักบาตร และเลือกประธานสี และทีมงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน