รายละเอียดโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ผู้รับผิดชอบ :
นายอภิชาติ สังข์ทอง (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ์ 2556-เดือนกุมภาพันธ์ 2556
งบประมาณรวม :
28,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานหลักการทำงานของเครื่องมือทางฟิสิกส์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ และศึกษางานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน