รายละเอียดโครงการ
โครงการซื้ิอวัสดุอุปกรณ์และซ่อมครุภัณฑ์ ในการเรียนการสอนสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
นางจารุวรรณ สุนทรเสณี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2555-กรกฏาคม 2556
งบประมาณรวม :
58,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ---
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน