รายละเอียดโครงการ
โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557
งบประมาณรวม :
3,000,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ความพึงพอใจของคณาจารย์และนักศึกษาต่อคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0
2. ปริมาณผู้ใช้งานะบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย0
3. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน