รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557
งบประมาณรวม :
1,743,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สมัครสมาชิกมติชนออนไลน์ (กฤตภาค) -----------
2. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ----------
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) สำหรับให้บริการ -------
4. จัดหาวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม --------
5. บำรุงรักษาระบบ VTLS -----------
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC) -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน