รายละเอียดโครงการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ (งป)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557
งบประมาณรวม :
500,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาวัสดุสำนักงานและเทคโนโลยีฯ ---
2. บำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ---
3. ปราชการ อบรม ศึกษาดูงาน ---
4. พัฒนาองค์ความรู้ การประกันคุณภาพ แผนงานและงบประมาณ ---

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถให้บริการได้0
2. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนรายไตรมาส0
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน