รายละเอียดโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิทยบริการ (งป)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557
งบประมาณรวม :
150,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ---
2. บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ---

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ0
2. มีจำนวนสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก มีบริการด้านกายภาพเพียงพอต่อความต้องการ 0
3. สามารถดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน