รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา เมษายน 2555-พฤษภาคม 2555
งบประมาณรวม :
105,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการบริการวิชาการแก่สังคม -----------
2. นำเสนอผู้อำนวยการสำนักและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเดิมและนำผลการประเมินมาปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2555 -----------
3. นำเสนอโครงการเพื่อขอการพิจารณาอนุมัติดำเนินการ -----------
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ -----------
5. ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ -----------
6. สรุปผลการดำเนินงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน