รายละเอียดโครงการ
โครงการSummer Camp Tutor
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา มิถุนายน 2555-กันยายน 2555
งบประมาณรวม :
150,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการบริการวิชาการแก่สังคม -----------
2. นำเสนอผู้อำนวยการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเดิมและนำผลการประเมินมาปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2555 -----------
3. นำเสนอโครงการเพื่อขอการพิจารณาอนุมัติดำเนินการ -----------
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ---------
5. ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ ----------
6. สรุปผลการดำเนินงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน