รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ธันวาคม 2555-
งบประมาณรวม :
183,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เขียนโครงการ -----------
2. นำเสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ -----------
3. ประชุมคระกรรมการ -----------
4. ดำเนินโครงการ -----------
5. สรุปผลการดำเนินงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. คณาจารย์นักสึกษาและผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 200 คน0จำนวน
2. คณาจารย์นักสึกษาและผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษา0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน