รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนและวัดระเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา มิถุนายน 2555-
งบประมาณรวม :
198,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เขียนโครงการ -----------
2. เสนอโครงการเพื่อขอการพิจารณาอนุมัติ -----------
3. ประชุมคณะกรรมการ -----------
4. ดำเนินโครงการ -----------
5. สรุปผลการดำเนินงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่าหรือเท่ากับ 80 0เปอร์เซ็นต์
2. ความพึงพอใจของผุ้เข้ารับการอบรมเชิงปกิบัติการอยู่ในระดับ 3.50

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน