รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษา"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่งที่ 18"
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา มีนาคม 2557- พฤษภาคม 2557
งบประมาณรวม :
319,750.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เขียนเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ -----------
2. ดำเนินงานตามโครงการ ----------
3. ประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ------------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน