เลือกดูกิจกรรม
กิจกรรมในเดือน .. ตุลาคม.. 2560

ที่กิจกรรมภายใต้โครงการผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงานReport
1 ขออนุมัติโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สถาบันพัฒนาคุณภาพครู1200
รวมกิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม

กิจกรรมไม่ต้องรายงาน กิจกรรมต้องรายงานแต่ยังไม่ได้รายงาน กิจกรรมต้องรายงานและรายงานแล้ว


Rajabhat Rajanagarindra University