เลือกดูกิจกรรม
กิจกรรมในเดือน .. ตุลาคม.. 2560

ที่กิจกรรมภายใต้โครงการผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงานReport
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของอาจาย์และบุคลากร การจัดกาเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (งป.)ฝ่ายวางแผนและพัฒนา0300
2 กิจกรรมจัดหาวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน การจัดกาเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (งป.)ฝ่ายวางแผนและพัฒนา0300
3 ขออนุมัติโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สถาบันพัฒนาคุณภาพครู1200
รวมกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม

กิจกรรมไม่ต้องรายงาน กิจกรรมต้องรายงานแต่ยังไม่ได้รายงาน กิจกรรมต้องรายงานและรายงานแล้ว


Rajabhat Rajanagarindra University