เลือกดูกิจกรรม
กิจกรรมในเดือน .. พฤศจิกายน.. 2560

ที่กิจกรรมภายใต้โครงการผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงานReport
1 สำรวจความต้องการของครูและผู้บริหารในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สถาบันพัฒนาคุณภาพครู1200
2 สำรวจความต้องการต่อยอดการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณของผู้เข้าอบรมในปี 2559 โครงการการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูแบบบูรณาการสาระวิชาสถาบันพัฒนาคุณภาพครู1200
รวมกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม

กิจกรรมไม่ต้องรายงาน กิจกรรมต้องรายงานแต่ยังไม่ได้รายงาน กิจกรรมต้องรายงานและรายงานแล้ว


Rajabhat Rajanagarindra University