เลือกดูกิจกรรม
กิจกรรมในเดือน .. พฤษภาคม.. 2560

ที่กิจกรรมภายใต้โครงการผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงานReport
1 จัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการ โครงการการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูแบบบูรณาการสาระวิชาสถาบันพัฒนาคุณภาพครู1200
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาภาคตะวันออกสถาบันพัฒนาคุณภาพครู1200
รวมกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม

กิจกรรมไม่ต้องรายงาน กิจกรรมต้องรายงานแต่ยังไม่ได้รายงาน กิจกรรมต้องรายงานและรายงานแล้ว


Rajabhat Rajanagarindra University