เลือกดูกิจกรรม
กิจกรรมในเดือน .. พฤษภาคม.. 2561

ที่กิจกรรมภายใต้โครงการผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงานReport
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของอาจาย์และบุคลากร โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา(งป.) รองคณบดีวางแผนและพัฒนา0300
2 จัดหาวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา(งป.) รองคณบดีวางแผนและพัฒนา0300
รวมกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม

กิจกรรมไม่ต้องรายงาน กิจกรรมต้องรายงานแต่ยังไม่ได้รายงาน กิจกรรมต้องรายงานและรายงานแล้ว


Rajabhat Rajanagarindra University