โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : แผนงานการเรียนการสอน
ประจำปี 2549
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กรกฎาคม 2549 - ตุลาคม 2549ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์100,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด100,000.00