โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2550
จำนวน 72 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ ศึกษาวัฒนธรรมไทย19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550ดร.ลัดดา จาบถนอม1,600.00
2 รอ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ1 สิงหาคม 2550 - 1 สิงหาคม 2550รศ.วิภาภรณ์ บุญยงค์8,000.00
3 รอ กิจกรรมกีฬาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550กิจการนักศึกษา32,300.00
4 รอ ดำเนินการประกันคุณภาพ01/10/2549 - 30/09/2550กิจการนักศึกษา28,500.00
5 รอ พัฒนาโรงเรียนบ้านหินเทิน30 มิถุนายน 2550 - 1 กรกฎาคม 2550ผศ.สุดาพร ไชยะ17,500.00
6 รอ พัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้านวิชาการและทักษะชีวิตนักศึกษาปฐมวัย21 ธันวาคม 2550 - 24 กุมภาพันธ์ 2551อ.เยาวนุช ทานาม30,000.00
7 รอ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ22 มกราคม 2551 - 22 มกราคม 2551รศ.วิภาภรณ์ บุญยงค์8,000.00
8 รอ การประชาสัมพันธ์และแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550สำนักงานคณะ35,000.00
9 รอ "อบรมสัมมนาวิชาชีพครู"23 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.สุนาฏ จันทนา45,385.00
10 รอ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2550กรกฎาคม 2550 - กรกฎาคม 2550ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์9,100.00
11 รอ ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยธันวาคม 2550 - สิงหาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม150,000.00
12 รอ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ การอบรมการใช้ Web KM คณะครุศาสตร์17 ธันวาคม 2550 - 17 ธันวาคม 2550อ.วราภรณ์ สินถาวร20,000.00
13 รอ ปลูกฝังเด็กปฐมวัยเก่งวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมรูปแบบโครงการ1 มีนาคม 2551 - 1 มีนาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม35,000.00
14 รอ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อทางการศึกษาและเทคนิคการจัดป้ายนิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน1 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ64,000.00
15 รอ อบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 255023 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.สุนาฏ จันทนา83,100.00
16 รอ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีนาคม 2551 - พฤษภาคม 2551อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ65,000.00
17 รอ การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม23 เมษายน 2551 - 24 เมษายน 2551อ.เยาวนุช ทานาม40,000.00
18 รอ อบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น "แป้งปั้นสำหรับเด็กปฐมวัย : แป้งโดหรรษา" และ "ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย"28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ40,000.00
19 รอ สัมมนาพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาโครงาการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่าง22 เมษายน 2551 - 24 เมษายน 2551ผศ.วินัย จันทรวงศ์62,400.00
20 รอ การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตและห้องปฏิบัติการสถานการณ์จำลอง01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ452,200.00
21 รอ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กีฬาเฟรชชี่เกมส์ 20072 สิงหาคม 2550 - 2 สิงหาคม 2550ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์13,268.00
22 รอ ประชุมปฐมนิเทศ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550ผศ.วินัย จันทรวงศ์8,000.00
23 รอ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี24 มกราคม 2551 - 25 มกราคม 2551ผศ.วินัย จันทรวงศ์10,000.00
24 รอ สัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255019 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง34,300.00
25 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ8 ธันวาคม 2550 - 9 ธันวาคม 2550ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์50,000.00
26 รอ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย สายใยใจครู28 พฤศจิกายน 2550 - 14 ธันวาคม 2550อ.ประกอบกูล นาคพิทักษ์100,000.00
27 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมนำวิชาการ7 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด33,020.00
28 รอ บริการวิชาการ : หลักสูตรระยะสั้น : เรื่อง กระบวนการเรียนการสอน มีนาคม 2550 - กันยายน 2550ผศ.สุดาพร ไชยะ250,000.00
29 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย"20 มีนาคม 2551 - 20 มีนาคม 2551อ.จิตติพร สวัสดิ์กำจรพงศ์22,780.00
30 รอ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกสถานที่26 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ20,000.00
31 รอ ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ13,100.00
32 รอ ประชุมเชิงปฏิบัติการความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร อบต. เทศบาล และ อบจ. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา24 เมษายน 2551 - 24 เมษายน 2551ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ17,000.00
33 รอ พัฒนาอาจารย์ : อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภาคใต้ 5 พฤษภาคม 2551 - 9 พฤษภาคม 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ36,500.00
34 รอ ชมรมการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีนาคม 2551 - พฤษภาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม20,000.00
35 รอ ฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น : การทำหนังสือทำมือ 12 พฤษภาคม 2551 - 13 พฤษภาคม 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ55,000.00
36 รอ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน CRP สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน28 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ95,000.00
37 รอ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ : ปฐมวัยสัญจร 6 พฤษภาคม 2551 - 8 พฤษภาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม33,600.00
38 รอ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 13 พฤษภาคม 2551 - 14 พฤษภาคม 2551ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง10,800.00
39 รอ พัฒนากิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550กิจการนักศึกษา211,600.00
40 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม23,104.00
41 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์75,392.00
42 รอ พัฒนาการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล85,120.00
43 รอ พัฒนาการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม85,728.00
44 รอ พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม118,560.00
45 รอ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550สำนักงานคณบดี300,000.00
46 รอ โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี01/10/2549 - 30/10/2550รองคณบดีฝ่ายวิชาการ78,200.00
47 รอ การพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550รองคณบดีวางแผนและพัฒนา50,000.00
48 รอ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)01/10/2549 - 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ10,000.00
49 รอ จัดทำเอกสาร ตำราประกอบการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ21,250.00
50 รอ ผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี01/10/2549 - 30/09/2550คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม8,000,000.00
51 รอ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและสภาพห้องเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ125,250.00
52 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์9,120.00
53 รอ การพัฒนาการเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ38,100.00
54 รอ พัฒนาสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550สำนักงานคณบดี117,000.00
55 รอ พัฒนางานธุรการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550สำนักงานคณบดี239,500.00
56 รอ โครงการติดตามการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี01/10/2549 - 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ3,000.00
57 รอ พัฒนาทักษะทางด้านการฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ612,500.00
58 รอ พัฒนาการเรียนการสอน01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม141,700.00
59 รอ พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ300,000.00
60 รอ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ175,300.00
61 รอ พัฒนาการเรียนการสอนและซ่อมเครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆ ของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล304,700.00
62 รอ พัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม604,100.00
63 รอ โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะ01/10/2549 - 30/09/2550รองคณบดีฝ่ายวิชาการ43,000.00
64 รอ พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม82,100.00
65 รอ พัฒนาห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550คณบดีคณะเทคโนฯ131,750.00
66 รอ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ01/10/2549 - 30/09/2550รองคณบดีฝ่ายวิชาการ90,000.00
67 รอ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550รองคณบดีวางแผนและพัฒนา280,000.00
68 รอ พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/11/2549คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม55,747.00
69 รอ พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/11/2549คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม122,301.00
70 รอ พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเบ็กทรอนิกส์ฯ01/10/2549 - 30/11/2549ฝ่ายพัสดุ240,662.00
71 รอ บริหารจัดการคณะฯ01/10/2549 - 30/11/2549คณบดีคณะเทคโนฯ149,170.00
72 รอ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์2 กรกฎาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์145,600.00
รวมงบประมาณทั้งหมด15,119,007.00