โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2550
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลปัจจุบันและแนวทางการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพวันที่ 20 เมษายน 2552และวันที่ 22 เมษายน 2552 - วันที่ 22 เมษายน 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล220,800.00
2 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน"6 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550อ.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี104,800.00
3 รอ อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน28 กรกฎาคม 2550 - 29 กรกฎาคม 2550อ.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี66,800.00
4 รอ การฝึกอบรมหลักสูตร "การคิดสิบมิติ"8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550ผศ.วินัย จันทรวงศ์123,200.00
5 รอ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ30 มิถุนายน 2550 - 1 กรกฎาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์180,400.00
6 รอ โครงการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่29 พฤศจิกายน 2549 - 1 ธันวาคม 2549ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์36,120.00
รวมงบประมาณทั้งหมด732,120.00