โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2550
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ19 เมษายน 2550 - 19 เมษายน 2550ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์30,000.00
2 รอ โครงการอบรมการทำผลงานทางวิชาการ29 สิงหาคม 2550 - 29 สิงหาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์87,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด117,000.00