โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2550
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมไทย 2 สิงหาคม 2550 - 3 สิงหาคม 2550อ.ประกอบกูล นาคพิทักษ์80,800.00
2 รอ ศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดตาก8 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550อ.ประสิทธิ์ มั่นมงคล23,340.00
รวมงบประมาณทั้งหมด104,140.00