โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2550
จำนวน 8 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ26,250.00
2 รอ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย9 มิถุนายน 2550 - 9 มิถุนายน 2550ผศ.จิตรา ชนะกุล30,000.00
3 รอ การบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน01/10/2549 - 30/09/2550คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม150,000.00
4 รอ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน01/10/2549 - 30/09/2550รองคณบดีวางแผนและพัฒนา36,000.00
5 รอ จัดทำวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550รองคณบดีวิชาการ50,000.00
6 รอ พิธีสักการะองค์พระวิษณุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549 - 30/09/2550กิจการนักศึกษา23,000.00
7 รอ โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ (ซัมเมอร์แคมป์) ครั้งที่ 22 เมษายน 2550 - 5 เมษายน 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์150,000.00
8 รอ โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติพฤศจิกายน 2549 - กันยายน 2550ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์926,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,392,050.00