โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2551
จำนวน 118 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ฝ่ายกิจการนักศึกษา190,000.00
2 รอ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000.00
3 รอ จัดการเรียนการสอนสาขาดนตรี1 ธันวาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ37,030.00
4 รอ พัฒนานักศึกษาสาขาดนตรีไทย1 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ10,000.00
5 รอ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์5,600.00
6 รอ โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาเคมี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเคมี9,000.00
7 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์5,000.00
8 รอ โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี1,000,000.00
9 รอ โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมฯและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคหกรรม24,900.00
10 รอ โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมแนวฉือจี้ผ่านระบบการศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคหกรรม60,000.00
11 รอ โครงการอบรมก่อนการสอบประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์22,000.00
12 รอ โครงการการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (บก.1300-1-080-01-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,083,200.00
13 รอ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ1 มิถุนายน 2551 - 31 กรกฎาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์30,840.00
14 รอ พัฒนาศักยภาพคุณภาพนักศึกษาทุกสาขาวิชา 1 กุมภาพันธ์ 2551 - 31 สิงหาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์300,000.00
15 รอ เตรียมความพร้อมและฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน1 มีนาคม 2551 - 30 เมษายน 2551อ.วงเดือน คัยนันท์20,000.00
16 รอ เสริมทักษะการสร้างเครื่องระดับนาฏศิลป์ไทย1 ธันวาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์20,000.00
17 รอ ธรรมสัญจร1 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ20,000.00
18 รอ พัฒนาหลักสูตร1 มีนาคม 2551 - 31 สิงหาคม 2551ผศ.นิสา เมลานนท์150,000.00
19 รอ พัฒนาอาจารย์รายบุคคล1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์600,000.00
20 รอ บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์99,400.00
21 รอ จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน1 ธันวาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551อ.จำปูน สำอางค์18,400.00
22 รอ ศึกษาดูงานนอกสถานที่1 กรกฏาคม 2551 - 31 กรกฏาคม 2551อ.จำปูน สำอางค์8,850.00
23 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาศิลปกรรม1 ธันวาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ30,230.00
24 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม1 มกราคม 2551 - 30 เมษายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ20,200.00
25 รอ การอบรมภาษาอังกฤษนอกสถานที่ (ค่ายภาษาอังกฤษ)1 ธันวาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551อ.จำปูน สำอางค์56,360.00
26 รอ ศึกษาดูงานนอกสาถนที่ด้านนาฏศิลป์และการละคร1 ธันวาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์25,960.00
27 รอ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าค่ายพุทธบุตร1 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ100,000.00
28 รอ พัฒนาผู้นำนักศึกษา1 มีนาคม2551 - 31 พฤษภาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์26,270.00
29 รอ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์21,000.00
30 รอ สายสัมพันธ์พี่น้องสิงห์เหลือง1 ธันวาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์12,000.00
31 รอ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม21,900.00
32 รอ การพัฒนาการเรียนการสอน (ค่ายภาษาญี่ปุ่น)1 กุมภาพันธ์ 2551 - 30 เมษายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม79,000.00
33 รอ อบรมจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต1 พฤศจิกายน 2550 - 31 มกราคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ20,000.00
34 รอ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1 พฤศจิกายน 2550 - 31 มีนาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ15,000.00
35 รอ ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน1 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด31,080.00
36 รอ สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์1 ธันวาคม 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.กีรติ วิจักขณะ13,500.00
37 รอ จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ1 ธันวาคม 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.กีรติ วิจักขณะ17,150.00
38 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ1 กรกฏาคม 2551 - 30 สิงหาคม 2551อ.กีรติ วิจักขณะ26,500.00
39 รอ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 สิงหาคม 2551 - 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์50,000.00
40 รอ งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทุกสาขาวิชา1 มกราคม 2551 - 31 มกราคม 2551ผศ.นิสา เมลานนท์150,000.00
41 รอ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการค้นคว้า ศึกษาดนตรี1 มกราคม 2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ75,000.00
42 รอ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาศิลปกรรม1 ธันวาคม 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ92,000.00
43 รอ พัฒนาห้องสมุดคณะ01/10/2550 - 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ20,000.00
44 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาการศึกษาทั่วไป (เหตุการณ์โลกปัจจุบัน)1 มกราคม 2551 - 30 เมษายน 2551ผศ.สุทธาดา เลขไวฑูรย์20,000.00
45 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาการศึกษาทั่วไป (ภูมิศาสตร์)1 มกราคม 2551 - 30 เมษายน 2551ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ์20,000.00
46 รอ สานสัมพันธ์พี่น้องสิงห์-เหลือง1 พฤษภาคม 2551 - 31 กรกฏาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์110,200.00
47 รอ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์116,000.00
48 รอ เสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาชุมชน สำหรับนักศึกษา กศ.พท. พัฒนาชุมชน1 มีนาคม 2551 - 31 สิงหาคม 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด156,870.00
49 รอ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาพัฒนาชุมชน1 กรกฏาคม 2551 - 31 กรกฏาคม 2551ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์27,240.00
50 รอ การพัฒนาสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์30,000.00
51 รอ สัมมนาบริบทท้องถิ่น : เศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล1 กุมภาพันธ์ 2551 - 31 สิงหาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์25,000.00
52 รอ โครงการระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (งป.1300-1-094-10-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ12,500.00
53 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์100,000.00
54 รอ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ65,000.00
55 รอ โครงการอบรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์20,500.00
56 รอ โครงการพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์100,000.00
57 รอ โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย10,000.00
58 รอ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางการเกษตร1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์9,700.00
59 รอ โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน50,000.00
60 รอ โครงการค่ายรับน้องสาธารณสุขชุมชน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน50,000.00
61 รอ โครงการสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย18,900.00
62 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมประสบการณ์นักศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม35,200.00
63 รอ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์22,000.00
64 รอ โครงการพัฒนาคุณธรรมและความเป็นผู้นำของนักศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์100,850.00
65 รอ โครงการพัฒนาระบบการผลิตบัณพิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์25,000.00
66 รอ โครงการสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์43,200.00
67 รอ กิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักศึกษา01/10/2550 - 31/12/2550คณบดี46,000.00
68 รอ โครงการห้องสมุดวิทยาศาสตร์01/10/2550 - 31/12/2550คณบดี94,300.00
69 รอ สนับสนุนงานกิจกการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ(บก.)01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา74,300.00
70 รอ โครงการเสริมประสบการณ์นักศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม15,000.00
71 รอ โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น1 ตุลาคม 2550 - 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์150,000.00
72 รอ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์92,400.00
73 รอ โครงการงานวิชาการคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์46,800.00
74 รอ โคงการอบรมเสริมทักษะการพัฒนาโครงการ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์14,750.00
75 รอ โครงการค่ายเส้นทางสู่นักคอมพิวเตอร์มืออาชีพ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์56,100.00
76 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชีววิทยาประยุกต์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์18,600.00
77 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเคมี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเคมี19,000.00
78 รอ โครงการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์10,400.00
79 รอ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี100,000.00
80 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีกิจการนักศึกษา100,000.00
81 รอ พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 01/10/2550 - 30/09/2551นายเมธี พรมศิลา177,700.00
82 รอ การสร้างคุณลักษณะบัณฑิต01/10/2550 - 30/09/2551อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง220,400.00
83 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2550 - 30/09/2551สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า620,200.00
84 รอ งานพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551อาจารย์ประจำโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์80,000.00
85 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (บก.)01/10-2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา192,600.00
86 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม103,840.00
87 รอ งานพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551อาจารย์ประจำโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์34,500.00
88 รอ การพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2550 - 30/09/2551โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล164,300.00
89 รอ ตำรา-เอกสาร-วารสารประกอบการเรียน01/10/2550 - 30/09/2551โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม14,413.00
90 รอ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ(สหกิจศึกษา)01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีวิชาการ13,000.00
91 รอ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551นายจักพันธ์ ปิ่นทอง438,000.00
92 รอ พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์01/10/2550 - 30/09/2551นายเมธี พรมศิลา18,766.00
93 รอ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทางด้านภาษาจีน01/10/2550 - 30/09/2551อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง44,714.00
94 รอ พัตฒนาทักษะทางด้านฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติ01/10/2550 - 30/09/2551นายจักพันธ์ ปิ่นทอง607,700.00
95 รอ การพัฒนาการเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ78,600.00
96 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษา (บก.)01/10/2550 - 30809/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา170,000.00
97 รอ การพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์01/10/2550 - 30/09/2551อาจารย์ประสาน นันทะเสน30,118.00
98 รอ ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,758,600.00
99 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2550 - 30/09/2551สาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า68,048.00
100 รอ อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ01/10/2550 - 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ30,000.00
101 รอ การติดตามการมีงานทำของบัณฑิต คณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ20,000.00
102 รอ พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2550 - 30/09/2551โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล85,535.00
103 รอ เพิ่มคุณภาพนักศึกษาบริหารธุรกิจ (บก)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ610,000.00
104 รอ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษานิเทศศาสตร์(บก.)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์200,000.00
105 รอ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (บก)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว200,000.00
106 รอ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ400,000.00
107 รอ การเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ300,000.00
108 รอ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ1,337,500.00
109 รอ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว250,000.00
110 รอ อบรมผู้ทำบัญชี ประจำปีงบประมาณ 255101/10/2550 - 30/09/2551แขนงวิชาการเงินและการบัญชี80,000.00
111 รอ สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ01/10/2550 - 30/09/2551คณบดีคณะวิทยาการจัดการ1,785,400.00
112 รอ พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (บก)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว50,000.00
113 รอ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์250,000.00
114 รอ พัฒนาห้องปฏิบัติการสาขานิเทศศาสตร์ (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์129,000.00
115 รอ โครงการอบรม สัมมนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย18 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์4,800.00
116 รอ โครงการศึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551รศ.ปฐวีร์ วิจบ, อ.ณัฐกานต์ พจนพิมล5,520.00
117 รอ โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา2,9,16,23 กรกฎาคม 2551 - 2,9,16,23 กรกฎาคม 2551ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง29,560.00
118 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การเป็นนักศึกษา28 มิถุนายน 2551 - 28 มิถุนายน 2551ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด และ อ.ทัศนีย์ รอดมั่นคง18,080.00
รวมงบประมาณทั้งหมด17,544,074.00