โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2551
จำนวน 15 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการประชุมปฐมนิเทศ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552รองคณบดีวิชาการ4,500.00
2 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพครูด้วย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์100,000.00
3 รอ โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มภาคตะวันออกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล226,800.00
4 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รุ่น 1วันที่ 21 เมษายน 2551 - วันที่ 26 เมษายน 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล650,000.00
5 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่น 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล650,000.00
6 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2551นายธานินทร์ปัญญาวัฒนากุล65,000.00
7 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1วันที่ 21 เมษายน 2551 - วันที่ 29 เมษายน 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล650,000.00
8 รอ พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม80,000.00
9 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์57,500.00
10 รอ การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พัฒนารายบุคคล)10/10/2550 - 30/09/2551นายสมศักดิ์ คำมา280,000.00
11 รอ โครงการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ24,700.00
12 รอ โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 210 มีนาคม 2551 - 12 มีนาคม 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์95,700.00
13 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์169,222.00
14 รอ โครงการประชุมอาจารย์แนะแนว25 กันยายน 2551 - 25 กันยายน 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์76,510.00
15 รอ โครงการวาดภาพและระบายสีขั้นพื้นฐาน26 กรกฎาคม 2551 - 26 กรกฎาคม 2551ผศ.พรรณี รัตนธรรม20,760.00
รวมงบประมาณทั้งหมด3,150,692.00