โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2551
จำนวน 10 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาวิชาการรายบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี430,000.00
2 รอ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี150,000.00
3 รอ โครงการพัฒนาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์8,000.00
4 รอ ผลิตบัณฑิตสามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์1,299,400.00
5 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาการศึกษาทั่วไป (ปรัชญา)1 มกราคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ20,000.00
6 รอ อบรมการจัดตำราประกอบการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ35,000.00
7 รอ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ.00
8 รอ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ135,000.00
9 รอ โครงการเทียบโอน - ยกเว้นรายวิชา29 พฤษภาคม 2551 - 29 พฤษภาคม 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์18,200.00
10 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ29 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์138,700.00
รวมงบประมาณทั้งหมด2,234,300.00