โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2551
จำนวน 18 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย1 พฤศจิกายน 2550 - 31 มกราคม 2551อ.วงเดือน คัยนันท์40,000.00
2 รอ จัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ์785,000.00
3 รอ โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) (กศ.1300-1-094-02-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4,549,500.00
4 รอ โครงการสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี (กศ.1300-1-080-04-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ200,000.00
5 รอ โครงการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.1300-1-093-03-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4,499,500.00
6 รอ สนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ธันวาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์358,600.00
7 รอ โครงการพัฒนาอาจารย์คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 มีนาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์160,000.00
8 รอ โครงการการบริหารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บก.1300-1-080-02-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,083,200.00
9 รอ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (กศ.1300-1-081-01-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3,370,100.00
10 รอ โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ (งป.1300-1-094-09-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ500,000.00
11 รอ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป.1300-1-094-08-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ345,000.00
12 รอ โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ลป.1300-1-094-01 (กศ.)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ8,378,305.00
13 รอ พัฒนางานประชาสัมพันธ์(บก.)01/10/2550 - 30/09/2551สำนักงานคณบดี100,000.00
14 รอ โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ออนไลน์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์35,000.00
15 รอ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี1,616,400.00
16 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี750,000.00
17 รอ พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551หัวหน้าสำนักงานคณบดี67,000.00
18 รอ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551สำนักงานคณบดี532,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด27,369,605.00