โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2551
จำนวน 3 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ ไหว้ครูศิลปกรรม1มิถุนายน 2551 - 31 สิงหาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ72,000.00
2 รอ ทำบุญตักบาตร1 พฤศจิกายน 2550 - 31 สิงหาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ9,000.00
3 รอ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(บก)01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา20,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด101,000.00