โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2551
จำนวน 23 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้าง พัฒนา ทักษะของเด็กเยาวชน นักศึกษาและประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี200,000.00
2 รอ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มและการส่งออกระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดภูมิภาคตะวันออกและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี230,000.00
3 รอ โครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี160,000.00
4 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิจัย1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์40,000.00
5 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการ1 มีนาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2551อ.วงเดือน คัยนันท์30,000.00
6 รอ โครงการ IT เพื่อชุมชนชาวแปดริ้ว1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี120,000.00
7 รอ ประชุมปฏิบัติการสอนการเขียนในระดับมัธยมศึกษา1 มีนาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551อ.วงเดือน คัยนันท์50,000.00
8 รอ เสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน1 มีนาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด290,000.00
9 รอ จัดอบรมทักษะทางศิลปะให้กับนักสึกษาและบุคคลภายนอก1 พฤษภาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ80,000.00
10 รอ อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ1 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551อ.วาทิตา เอื้อเจริญ16,370.00
11 รอ การพัฒนาการเมืองไทย1 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์15,000.00
12 รอ ค่ายแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น1 กุมภาพันธ์ 2551 - 31 สิงหาคม 2551อ.อภิชาติ คานนิม38,000.00
13 รอ อบรมค่ายศิลปะสำหรับเยาวชน1 มีนาคม 2551 - 30 กันยายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ100,000.00
14 รอ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ฉะเชิงเทราศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด40,000.00
15 รอ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน (งป.1300-3-010-38-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ111,200.00
16 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบติการ (งป.1300-3-010-37-51)01/10/2550 - 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ438,000.00
17 รอ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์53,000.00
18 รอ โครงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน "ค่ายวิทยาศาสตร์"1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551คณบดี200,000.00
19 รอ โครงการบริการวิชาการทางด้านเคมีแก่ท้องถิ่น1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเคมี60,000.00
20 รอ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551รองคณบดีวิชาการ25,000.00
21 รอ การบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2551นายสมศักดิ์ คำมา400,000.00
22 รอ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) (กศ)01/10/2550 - 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว200,000.00
23 รอ โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Summer Camp III) เฉลิมพระเกียรติ7 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์180,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด3,076,570.00