โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2552
จำนวน 160 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต (กศ.0200-1-080-05-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์90,000.00
2 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-10-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์100,000.00
3 รอ พัฒนานักศึกษาภาคพิเศษสาขาเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (กศ.0206-1-080-19-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา14,400.00
4 รอ จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (บก.0406-1-080-07-52)1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ35,100.00
5 รอ ดนตรีสำหรับประชาชน (บก.0406-1-080-08-52)1 กุมภาพันธ์ 2551 - 28อ.สมพงษ์ ทองคำ35,000.00
6 รอ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา01/10/2552 - 31/12/2552คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย3,532,229.00
7 รอ การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ - ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา.00
8 รอ จัดหาเอกสารประกอบการเยนการสอน-ตำราเรียน-สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม24,400.00
9 รอ พัฒนาคุณภาพการศึกษา (บก.0408-1-080-12-52)1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ31,680.00
10 รอ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (บก.0412-1-080-20-52)1 พฤศจิกายน 2550 - 30 สิงหาคม 2551อ.อภิชาติ คานนิม24,080.00
11 รอ ให้ความรู้นักศึกษา (บก.0406-1-080-09-52 )1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ20,000.00
12 รอ เสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 21 พฤศจิกายน 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด250,000.00
13 รอ จัดหาวัสดุและสื่อการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง6,030.00
14 รอ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.วรี เรืองสุข30,000.00
15 รอ บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ดร.เทพนคร ทาคง1,031,700.00
16 รอ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ (กีฬาเฟรชชี่)1 มิถุนายน 2551 - 30 มิถุนายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม31,000.00
17 รอ พัฒนาสื่อ เอกสาร ตำรา เพื่อพัฒนาศักภาพให้แก่ผู้เรียน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร10,000.00
18 รอ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา1มิถุนายน 2551 - 30 กันยายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ50,000.00
19 รอ พัมนาบัณพิตสาขาวิชาภาษาญี่ป่น1 ธันวาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2551อ.อภิชาติ คานนิม150,000.00
20 รอ บริหารจัดการสาขาปรัชญาและศาสนา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ10,000.00
21 รอ พัมนาศักยภาพนักศึกษาทุกสาขาวิชา1 ธันวาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม50,000.00
22 รอ พัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรการจัดการความรู้1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร30,000.00
23 รอ พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและครอบครูนาฏศิลป์และการละคร เนื่องในวโรกาส1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง25,000.00
24 รอ จัดจ้างวิทยากรพิเศษ ที่มีความชำนาญ1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ64,000.00
25 รอ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาพัฒนาชุมชน1 กรกฏาคม 2551 - 31 กรกฎาคม 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด47,500.00
26 รอ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาภาษอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์41,490.00
27 รอ จัดหา วัสดุประกอบการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์50,000.00
28 รอ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภาษาอังกฤษ1 ธันวาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์50,000.00
29 รอ พัฒนานักศึกษาสาขาดนตรีไทย1มิถุนายน 2551 - 30 มิถุนายน 2551อ.สายชล พุทธฤทธิ์10,000.00
30 รอ อบรมสัมมนาศึกษาดูงานนาฏศิลป์ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมการแสดง1 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง10,000.00
31 รอ ซ่อมบำรุงสื่อวัสดุครุภัณฑ์1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม8,420.00
32 รอ ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน1 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด45,450.00
33 รอ จัดการเรียนกรสอนระดับอุดมศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ6,030.00
34 รอ พัฒนาการเรียนการสอน เชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ให้นักศึกษา1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ์10,000.00
35 รอ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตฯ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2551 - 31/12/2551นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง321,500.00
36 รอ การพัฒนาศักยภาพและบริหารการจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์375,570.00
37 รอ พัฒนาห้องค้นคว้าภาษาญี่ปุ่นและห้องสาขาวิชา1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม100,000.00
38 รอ เสริมประสบการณ์พัฒนาชุมชน สำหรับนักศึกษา กศ.พท. พัฒนาชุมชน1 มีนาคม2551 - 30 สิงหาคม 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด144,180.00
39 รอ จัดหาเอกสารหรือตำราประกอบการเรียนการสอน1 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์10,000.00
40 รอ การพัฒนาหลักสูตร01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ100,000.00
41 รอ พัฒนาดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา01/10/2551 - 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา60,000.00
42 รอ ติดตามสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อการใช้บัณฑิต01/10/2551 - 30/09/2552ฝ่ายวิชาการ10,000.00
43 รอ พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/บริการวิชาการ/ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/วิชาการ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,060,100.00
44 รอ พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า380,100.00
45 รอ พัฒนาทักษะในศาสตร์นิเทศศาสตร์01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์50,000.00
46 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552รองคณบดีกิจการนักศึกษา19,800.00
47 รอ พัฒนางานประชาสัมพันธ์01/10/2551 - 30/09/2552หัวหน้าสำนักงานคณบดี45,000.00
48 รอ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย01/10/2551 - 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา262,700.00
49 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม21,100.00
50 รอ พัฒนาทักษะและวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล274,500.00
51 รอ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม35,000.00
52 รอ พัฒนามาตรฐานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม130,000.00
53 รอ พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม250,000.00
54 รอ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพิเศษ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการรอุตสาหกรรม100,000.00
55 รอ การเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทางด้านภาวะผู้นำ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการรอุตสาหกรรม69,100.00
56 รอ พัฒนาทักษะจาการฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม256,900.00
57 รอ อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม10,000.00
58 รอ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม30,000.00
59 รอ พัฒนาการเรียนการสอนวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล96,600.00
60 รอ ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอถุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,011,500.00
61 รอ พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2550 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า42,200.00
62 รอ ประชุมวิพากษ์หลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม30,000.00
63 รอ พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม64,000.00
64 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3,000.00
65 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551 - 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา63,700.00
66 รอ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์80,000.00
67 รอ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษานิเทศศาสตร์01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์110,000.00
68 รอ การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 22 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว120,000.00
69 รอ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว110,000.00
70 รอ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านทางเว็บอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ95,000.00
71 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ315,660.00
72 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์140,000.00
73 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาชัญชี01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี90,000.00
74 รอ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (บก.0300-1-090-01-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 132,800.00
75 รอ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตม่งส่ความเป็นเลิศทางวิการและรองรับความต้องการองตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน (บก.0300-1-090-02-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000.00
76 รอ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (บก.0300-1-090-03-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000.00
77 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการทั่วไป01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการจัดการ100,140.00
78 รอ โครงการสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง (ลป.0311-1-093-03(บก))01/10/2551 - 31/12/2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย16,310.00
79 รอ โครงการเพิ่มศักยภพาการเรียนการสอนสาขาการจัดการ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการจัดการ572,290.00
80 รอ การพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี250,000.00
81 รอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ระดมความคิดในการประเมินความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"คุณภาพบัณฑิตเช่นใดที่ตรงใจผู้ประกอบการ" (บก.0300-1-09005-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00
82 รอ การพัฒนาการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ10,266.00
83 รอ พัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม01/10/2551 - 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา380,000.00
84 รอ เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์325,000.00
85 รอ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว325,000.00
86 รอ ส่งเสริมพัฒนากีฬา กศ.พท.01/10/51 - 30/10/52กองพัฒนานักศึกษา237,510.00
87 รอ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2552 (บก.0300-1-080-08-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 119,300.00
88 รอ การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน (บก.0302-1-080-10-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์10,000.00
89 รอ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์(ลป.0300-1-091-01(กศ))01/10/2551 - 31/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี422,000.00
90 รอ โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์และเลเซอร์ปริ้นเตอร์01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเคมี12,000.00
91 รอ โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์และเลเซอร์ปริ้นเตอร์(บก.0303-1-080-11-5201/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเคมี12,000.00
92 รอ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (บก.0304-1-090-12-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์.00
93 รอ เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง01/10/51 - 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา500,000.00
94 รอ ส่งเสริมพัฒนากีฬา กศ.พท.01/10/51 - 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา237,510.00
95 รอ ส่งเสริมพัฒนากีฬา01/10/51 - 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา150,000.00
96 รอ บริหารจัดการสาธารณูปโภคคณะวิทยาศาสตร์ฯ (บก.0300-1-080-25-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดี30,000.00
97 รอ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอนสาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (บก.0306-1-080-14-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคหกรรมสาสตร์ทั่วไป13,000.00
98 รอ โครงการวิชาการคอมพิวเตอร์ (บก.0308-1-080-15-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ54,500.00
99 รอ สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (บก.0308-1-080-16-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ60,495.00
100 รอ โครงการพัฒนานักศึกษา (บก.0308-1-080-18-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ74,000.00
101 รอ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอน (บก.0309-1-093-21-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์10,000.00
102 รอ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอน(บก.0310-1-093-22-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม12,000.00
103 รอ โครงการสามัคคีพี่น้องวิทย์ปลอดภัย (บก.0311-1-080-23-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย16,000.00
104 รอ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป. 1300-080-01-52)01/10/2551 - 30/09/2522ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ500,000.00
105 รอ โครงการพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ (ลป.0300-1-080-01-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี58,700.00
106 รอ พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา01/10/2551 - 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา266,906.00
107 รอ สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย01/10/2551 - 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา53,920.00
108 รอ การพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาค กศ.พท. (กศ.0308-1-080-06-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์140,000.00
109 รอ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุคและโปรเจคเตอร์เพื่อการวิจัยและการศึกษา (กศ.0313-1-080-08-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน35,000.00
110 รอ ส่งเสริมและพัฒนากีฬา01/10/51 - 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา150,000.00
111 รอ ดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร01/10/52 - 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา2,304,000.00
112 รอ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-02-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์20,000.00
113 รอ พัฒนาการศึกษาระบบอยู่หอพักประจำ (บก.0200-1-080-05-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์10,000.00
114 รอ ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งป.0300-1-020-01-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,000,000.00
115 รอ บริการสนับสนุนการเรียนการสอน (กศ.0200-1-080-03-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์80,000.00
116 รอ พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนผู้นำทางการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาโดยใช้หลักสูตรการสอนแบบไทรลิงกัว (กศ.0200-1-080-07-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ160,000.00
117 รอ การพัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษา (กศ.0203-1-080-14-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว40,000.00
118 รอ บริการสนับสนุนการเรียนการสอน (กศ.0200-1-080-06-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์117,075.00
119 รอ การผลิตสื่อและเทคนิคการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (กศ.0205-1-080-16-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย27,200.00
120 รอ การผลิตสื่อนำเสนอแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กศ.0210-093-22-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา30,000.00
121 รอ พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา (บก.0200-1-080-01-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์65,000.00
122 รอ การพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (บก.0200-1-080-02-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการ140,000.00
123 รอ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (บก.0200-1-080-03-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา100,000.00
124 รอ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ (บก.0200-1-090-07-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ100,000.00
125 รอ จัดทำหลักสูตรประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่) บก.0200-1-091-09-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ50,000.00
126 รอ "พระพุทธศาสนาช่วยชาวโลก" เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวทางหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤษีลิงดำ) (บก.0200-1-093-11-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์20,000.00
127 รอ พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา (บก.0202-1-092-12-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา30,000.00
128 รอ แนะแนวการศึกษาและแหล่งทุน (บก.0203-1-080-14-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว9,600.00
129 รอ พัฒนาการเรียนการสอน (กศ.0207-1-080-20-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาพลศึกษา10,000.00
130 รอ พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.0210-1-093-21-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา123,825.00
131 รอ พัฒนาสาขาวิชาจิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศและปรับปรุงห้องปฏิบัติการจิตวิทยา (บก.0203-1-080-13-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว50,000.00
132 รอ พัฒนานักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (บก.0206-1-090-17-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา15,400.00
133 รอ โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรม (บก.0211-1-093-28-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์44,100.00
134 รอ บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์ (งป.0200-1-010-01-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์506,100.00
135 รอ ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (ครู 5 ปี) (งป.0200-1-010-02-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์966,000.00
136 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย (กศ.0216-1-093-23-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาไทย4,800.00
137 รอ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (บก.0200-1-090-06-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา38,000.00
138 รอ ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สู่มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (บก.0200-1-091-08-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ100,000.00
139 รอ โครงการการจัดการความรู้ ศึกษาดูงานบริหารจัดการการเรียนการสอนด้านวิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และองค์ชุมชน27 เมายน 2553 - 1 พฤษภาคม 2553หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี70,000.00
140 รอ การเงินงบประมาณรายได้ ผระจำปีงบประมาณ พ.ศ.255325 ธันวาคม 2552 - 27 ธันวาคม 2552ประธาน และคณาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน57,110.00
141 รอ ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (บก.0205-1-090-15-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย25,000.00
142 รอ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (บก.0205-1-090-16-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย73,600.00
143 รอ ความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต (บก.0208-1-080-18-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาทดสอบและวิจัย20,000.00
144 รอ บริหารจัดการงานโรงเรียนสาธิต (บก.0209-1-110-01-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์428,330.00
145 รอ จัดหาครุภัณฑ์ (บก.0210-1-080-19-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา80,000.00
146 รอ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (บก.0210-1-092-20-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา30,000.00
147 รอ เสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (บก.0210-1-093-21-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา20,600.00
148 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายทักษะสัมพันธ์ (บก.0215-1-093-22-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป36,500.00
149 รอ พัฒนาศักยภาพทางการสอนภาษาไทย (บก.0216-1-093-23-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาไทย50,500.00
150 รอ ซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดกิจกรรม (บก.0217-1-080-24-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ41,400.00
151 รอ ปัจฉิมนิเทศ (บก.0217-1-093-25-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ20,000.00
152 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (บก.0218-1-093-26-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา53,700.00
153 รอ มิติการคิดสู่หลักสูตรท้องถิ่น (บก.0222-1-093-27-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาจีน9,000.00
154 รอ โครงการ การเสริมสร้างความรักคณะ I LOVE SCIENCEคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี16 ธันวาคม 2552 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา56,000.00
155 รอ โครงการสนับสนุนการแข่งกีฬา สารภีเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10 กรกฎาคม 2552 - 25 กรกฎาคม 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29,800.00
156 รอ โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์23 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์30,000,000.00
157 รอ โครงการ การประชุมเชิงแฏบัติการเตรียมความพร้อมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เพื่อเข้ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)19 ตุลาคม 2552 - 21ตุลาคม 255269,300.00
158 รอ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสบันฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อเข้าอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)20 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 255239,800.00
159 รอ โครงการ การเสริมสร้างความรักคณะ I LOVE SCIENCE16 ธันวาคม 2552 - 16 ธันวาคม 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี70,500.00
160 รอ โครงการ "ราชนครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายป็นพระราชกศล" สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี18 สิงหาคม 2552 - 18 สิงหาคม 2552นายสุรพงศ์ คล้ายเกตุ10,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด55,369,606.00