โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2552
จำนวน 27 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 2วันที่ 20 ตุลาคม 2551 - วันที่ 25 ตุลาคม 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล276,000.00
2 รอ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ50,000.00
3 รอ โครงการนิเทศติดตามการนำผลการพัฒนาผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเดือนตุลาคม 2551 - เดือนมีนาคม 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล284,800.00
4 รอ จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.วรี เรืองสุข10,000.00
5 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาการตลาด01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการตลาด110,000.00
6 รอ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552หัวหน้าสำนักงานคณบดี90,000.00
7 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการตลาด210,324.00
8 รอ การพัฒนาศักยภาพการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ26,400.00
9 รอ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์471,019.00
10 รอ เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ499,812.00
11 รอ การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ (บก.0305-1-080-13-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์10,000.00
12 รอ พัฒนาศักยภาพครูระดับมัธยมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ (กศ.0305-3-010-05-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ60,000.00
13 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 2วันที่ 1พฤษภาคม 2552 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล490,000.00
14 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 2วันที่ 20 เมษายน 2552 - วันที่ 28 เมษายน 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล490,000.00
15 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพโดยโยคะบำบัดเมษายน 2552 - มิถุนายน 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง34,900.00
16 รอ โครงการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 255229 กรกฎาคม 2552 - 29 กรกฎาคม 2552ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง86,650.00
17 รอ โครงการ "อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบครั้งที่ 4"25 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน50,000.00
18 รอ โครงการนิเทศติดตามการนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูสู่การปฏิบัติ3 กันยายน 2552 - -นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล.00
19 รอ การวาดภาพลายเส้น (กศ.0205-1-080-17-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย15,000.00
20 รอ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (กศ.0205-1-080-18-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย50,000.00
21 รอ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (งป.0200-1-010-03-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์1,495,000.00
22 รอ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (งป.0200-1-097-04-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์60,000.00
23 รอ โครงการสัมนาเชิงวิชาการสำหรับผู้บริหารและครูเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล128,000.00
24 รอ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู01/10/2552 - 30/09/2553ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู1,194,500.00
25 รอ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เรื่อง การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์7,400.00
26 รอ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยเดือนธันวาคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2553ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์20,400.00
27 รอ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสบันฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อเข้าอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระยะที่ 2 การวิภาคษ์หลักสุตร2 ธันวาคม 2552 - 3ธันวาคม 2552200,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด6,420,205.00