โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2552
จำนวน 29 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ18 มีนาคม 2552 - 18 มีนาคม 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง34,430.00
2 รอ สนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 มกราคม 2551 - 31 สิงหาคม 2551ดร.เทพนคร ทาคง300,000.00
3 รอ พัฒนาอาจารย์รายบุคคล1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ดร.เทพนคร ทาคง620,000.00
4 รอ พัมนาการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.วรี เรืองสุข70,000.00
5 รอ พัฒนาบุคลากร และงานสำนักงาน01/10/2551 - 31/12/2551หัวหน้าสำนักงาน140,000.00
6 รอ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์30,000.00
7 รอ จัดซื้อวัสดุ1 พฤศจิกายน 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ50,000.00
8 รอ พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์50,000.00
9 รอ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรมกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง01/10/2551 - 30/09/2552รองคณบดีวิชาการ100,000.00
10 รอ สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม120,200.00
11 รอ การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พัฒนารายบุคคล)01/10/2551 - 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา280,000.00
12 รอ พัฒนางานวิชาการ01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ480,000.00
13 รอ โครงการจัดทำตำราเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) (บก.0300-1-093-04-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000.00
14 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (กศ.0200-1-080-13-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์95,000.00
15 รอ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บก.0300-1-090-06-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 442,900.00
16 รอ พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บก.0300-1-092-07-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 650,000.00
17 รอ งบกลางการดำเนินงานภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน01/10/51 - 31/12/51ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน453,100.00
18 รอ โครงการอบรมสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพของบุคคลและหน่วยงาน13/05/2552 - 15/05/2552ดร.ลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล90,000.00
19 รอ พัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา01/10/2551 - 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา80,000.00
20 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (บก.0308-1-092-19-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ79,125.00
21 รอ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา(บก.0313-1-080-26-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน40,000.00
22 รอ โครงการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน (ลป.0300-1-092-02(กศ))01/10/2551 - 31/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี150,000.00
23 รอ โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง(ลป.0300-1-092-02-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี150,000.00
24 รอ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ลป.0300-1-092-03-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี180,000.00
25 รอ การจัดทำวารสารวิชาการคณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-04-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์30,000.00
26 รอ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์นอกที่ตั้ง14 กันยายน 2552 - 15 กันยายน 2552ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง68,400.00
27 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษสู่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน12 กันยายน 2552 - 12 กันยายน 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง206,054.00
28 รอ พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ (งบรายบุคคล) (กศ.0200-1-080-12-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์380,000.00
29 รอ จัดประชุมสัมมนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ (บก.0200-1-09-10-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวางแผน50,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด5,499,209.00