โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2552
จำนวน 15 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ ดำเนินงานวิจัยสถาบัน01/10/51 - 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน120,000.00
2 รอ บริหารจัดการสาขาประวัติศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550 - 31 มีนาคม 2551ผศ.สุทธาดา เลขไวฑูรย์10,000.00
3 รอ พัฒนางานวิจัย01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ190,000.00
4 รอ อบรมปฏิบัติการสร้างอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน1 มีนาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551อ.วาทิตา เอื้อเจริญ30,000.00
5 รอ โครงการอบรมพัฒนาการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย1 ธันวาคม 2550 - 31 พฤษภาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์40,000.00
6 รอ TSEA Student Formula01/09/2551 - 31/03/2552สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์100,000.00
7 รอ โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัย01/10/2551 - 30/09/2552รองคณบดีวางแผนและพัฒนา15,000.00
8 รอ โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ลป.0300-4-030-04(กศ))01/10/2551 - 30/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี100,000.00
9 รอ โครงการระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (บท. 1300-1-094-01 (งป)01/10/2551 - 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ12,500.00
10 รอ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน เทศบาลบางคล้า (ลป.0300-4-010-01 งป.)01/10/2551 - 31/12/2551ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา450,000.00
11 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"2 กันยายน 2552 - 2 กันยายน 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง47,200.00
12 รอ การวิจัยติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-01-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์20,000.00
13 รอ พัฒนาการวิจัยคณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-11-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์148,000.00
14 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"28 ตุลาคม 2552 - 29 ตุลาคม 2552ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง185,000.00
15 รอ โครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา"16 ธันวาคม 2552 - 16 ธันวาคม 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง42,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,509,700.00