โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2552
จำนวน 20 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ บริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน01/10/51 - 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน346,000.00
2 รอ ดำเนินงานเร่งด่วน01/10/51 - 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน7,000,000.00
3 รอ พัฒนาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(งป.0400-1-080-01-52)1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ดร.เทพนคร ทาคง459,900.00
4 รอ การประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ120,000.00
5 รอ พัฒนางานด้านการวางแผน01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ170,000.00
6 รอ สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ798,700.00
7 รอ พัฒนาการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย01/10/51 - 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน241,800.00
8 รอ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551 - 30/09/2552สำนักงานคณบดี786,300.00
9 รอ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ430,000.00
10 รอ การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย01/10/51 - 30/09/52งานประกันคุณภาพการศึกษา350,000.00
11 รอ จัดทำเอกสารรายงานประจำกองนโยบายและแผน01/10/51 - 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน200,000.00
12 รอ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กศ. 1300-1-080-02-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6,162,400.00
13 รอ โครงการสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป. 1300-1-080-03-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ817,700.00
14 รอ บริหารจัดการและงานวิจัย กองนโยบายและแผน01/10/51 - 31/12/51ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน320,000.00
15 รอ บริหารงานกิจการนักศึกษา01/10/2551 - 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา120,000.00
16 รอ โครงการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป. 1300-080-04-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ290,000.00
17 รอ โครงการบริหารจัดการงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บก.1300-1-080-01-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2,246,400.00
18 รอ บริการสื่อสารในองค์กร (บก.0200-1-080-04-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์20,200.00
19 รอ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.0300-1-080-02-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,137,500.00
20 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ(งป.0300-1-080-03-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี750,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด22,766,900.00