โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2552
จำนวน 8 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ50,000.00
2 รอ อบรมเสริมทักษะนาฏดุริยางคศิลป์และสืบสานพัสตราศิราภรณ์ละคอนไทย1 กรกฏาคม 2551 - 31 กรกฏาคม 2551อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง30,000.00
3 รอ สืบสานวัฒนธรรมไทย1 ธันวาคม 2550 - 31 พฤษภาคม 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด30,000.00
4 รอ พัฒนาศาสนสถาน01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม25,000.00
5 รอ สร้างจิตสำนึกในด้านศิลปะวัฒนธรรม01/10/2551 - 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา90,000.00
6 รอ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (กศ.0221-1-093-24-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน40,000.00
7 รอ โครงการสร้างเสริม และส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แลละเทคดนโลยี10 สิงหาคม 2552 - 18 สิงหาคม 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22,000.00
8 รอ โครงการค่ายเยาวชนศึกาธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์7 สิงหาคม 2552 - 9 สิงหาคม 2552นายจักรกริช ไชยเนตร50,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด337,000.00