โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2552
จำนวน 29 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ 4 (Summer Camp IV)1 มี.ค 2552 - 9 เม.ย. 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง200,000.00
2 รอ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.0200-1-080-08-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์50,000.00
3 รอ อบรมหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับพระสงฆ์1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์40,000.00
4 รอ เสริมสร้างประสิทธิภาพการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 2 (งป.0400-3-010-02-52)1 กุมภาพันธ์ 2551 - 31 พฤษภาคม 2551อ.วรี เรืองสุข80,900.00
5 รอ ค่ายภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 21 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม110,000.00
6 รอ อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปกครองส่วนท้องถิ่น1 สิงหาคม 2551 - 31 สิงหาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์70,000.00
7 รอ บริการวิชาการแก่ชุมชนและสายสัมพันธ์พี่น้องสิงห์เหลือง1 ธันวาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์99,370.00
8 รอ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยวิธีการจัดการ01/10/2551 - 31/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม300,000.00
9 รอ โครงการตัดตั้ง Toutisum and Hospitality Excellency Center01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว40,000.00
10 รอ โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ60,000.00
11 รอ อบรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยุคใหม่ หัวใจพอเพียง ครั้งที่ 101/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว50,000.00
12 รอ โครงการอบรมค่ายเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Camp)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว250,000.00
13 รอ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 501/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี100,000.00
14 รอ อบรมผู้ประกาศและพิธีกร ก้าวหน้าสู่บทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพผู้ประกาศและพิธีกร01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์120,000.00
15 รอ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ(ลป.0300-3-010-03(กศ))01/10/2551 - 31/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.00
16 รอ โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ทักษะของเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ด้านคณิตศาสตร์(บก.0300-3-010-09-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,000.00
17 รอ โครงการบริการวิชาการ (บก.0308-30-010-20-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ53,000.00
18 รอ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (งป. 1300-3-010-02-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ450,000.00
19 รอ อบรมครูวิทยาศาสตร์ (กศ.0303-3-010-04-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเคมี60,000.00
20 รอ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชน (กศ.0310-3-010-07-52)01/10/2551 - 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม35,400.00
21 รอ โครงการคาราวานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งป.0300-3-010-04-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี200,000.00
22 รอ โครงการไอทีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3(งป.0300-3-010-05-52)01/10/2551 - 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี150,000.00
23 รอ ส่งความรู้สู่น้อง(งป.0300-3-010-08-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า38,800.00
24 รอ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายนิติวิทยาศาสตร์) (งป.0300-3-010-07-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา250,000.00
25 รอ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากอันตราย (งป.0300-3-010-06-52)01/10/2551 - 30/09/2552ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา53,100.00
26 รอ พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.0205-1-080-15-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย225,000.00
27 รอ โครงการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 255329 กรกฎาคม 2552 - 29 กรกฎาคม 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง46,250.00
28 รอ พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (งป.0200-3-010-06-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์400,000.00
29 รอ พัฒนาเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา (งป.0200-4-030-07-52)1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์100,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด3,666,820.00