โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2553
จำนวน 50 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย01/10/2552 - 30/09/2553คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย4,662,857.00
2 รอ จัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี01/10/2552 - 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,070,000.00
3 รอ ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรขยายผล หลักสูตร 3)15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553.00
4 รอ โครงการสัมนาผู้นำนักศึกษาและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17 มีนาคม2553 - 19 มีนาคม 2553รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ65,000.00
5 รอ พัฒนาและปรับปรุงห้องปริญญาเอก01/10/2552 - 30/09/2553ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา30,300.00
6 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น1,117,500.00
7 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา01/10/2552 - 30/09/2553ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา969,024.00
8 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการสุขภาพ01/10/2552 - 30/09/2553ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ527,700.00
9 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา556,524.00
10 รอ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพครู01/10/2552 - 30/09/2553ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู7,902,960.00
11 รอ บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย01/10/2552 - 30/09/2553คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย4,662,857.00
12 รอ โครงการสัมนานักศึกษา27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.00
13 รอ โครงการจัดตั้ง"ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรลุ่มนำบางปะกง"พ.ศ.2533 - พ.ศ.25342,090,000.00
14 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ01/10/2552 - 30/09/2553ประธานบริหารหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ556,524.00
15 รอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้(KM)เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 และวางแนวทางของการจัดทำแผนการดำเนินด้านข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 25539 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13,700.00
16 รอ โครงการพฒนาวิชาชีพจป.แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และอาจารย์ในสาขาวิชาฯ16,400.00
17 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน01/10/2552 - 30/09/2553ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน660,160.00
18 รอ โครงการ การเสริมสร้างจิตสาธารระแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี11 มกราคม 2553 - 11 มกราคม 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00
19 รอ ดครงการสามัคคีพี่น้องวิทย์ปลอดภัย ชั้นปีที่ 1,2 และทีจบการศึกษาไปแล้ว6 มกราคม 2553 - 7 มกราคม 2553ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์28,600.00
20 รอ โครงการประกวดนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม ของคระวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี5 มกราคม 2553 - 15 มิถุนายน 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15,000.00
21 รอ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการบันทึกข้อมูลระบบสาระสนเทศคณะเพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา(FIS)27 มกราคม 2553 - 10 กุมภาพันธ์ 255315,800.00
22 รอ โครงการ Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10 กุมภาพันธ์ 2553 - 10 กุมภาพันธ์ 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,900.00
23 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา01/10/2552 - 30/09/2553ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา1,448,051.00
24 รอ โครงการ "ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี 2553" คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี มหาวิทยาลัยาชภัฏราชนครินทร์3 กุมภาพันธ์ 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี57,800.00
25 รอ การศึกษาดูงานและสัมนาคณิตศาสตร์ ณ จังหสัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธื25 มกราคม 2553 - 27 มกราคม 2553ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์และคณาจารย์ในสาขาวิชา14,410.00
26 รอ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยนวาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์20,400.00
27 รอ อบรมการจัดเก็บข้อมุลและจัดทำรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ กำแพงแสน รุ่นที่ 3 8 มีนาคม 2553 - 24 มีนาคม 2553รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์17,500.00
28 รอ สัมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและสร้างเครือข่ายครู สควค.ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15 มีนาคม 2553 - 16 มีนาคม 2553รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์.00
29 รอ สร้างรถแข่งขัน Student Formula01/10/2552 - 31/12/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์150,000.00
30 รอ พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา80,000.00
31 รอ พัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา56,300.00
32 รอ การประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม120,000.00
33 รอ พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/วิชาการ01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม941,040.00
34 รอ พัฒนาทักษะด้านกีฬาคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา14,800.00
35 รอ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะเทคโนลียีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553รองคณบดีวิชาการ รองคณบดีกิจการนักศึกษา หัวหน้าสำนักงานคณบดี460,000.00
36 รอ จัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน-ตำราเรียน-สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม11,500.00
37 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม15,840.00
38 รอ พัฒนาทักษะด้านฝึกปฏิบัตินักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม37,500.00
39 รอ พัฒนาทักษะและวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า278,000.00
40 รอ พัฒนาทักษาและวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์81,360.00
41 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า66,500.00
42 รอ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษให้กับนักศึกษา01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม120,000.00
43 รอ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม148,960.00
44 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์90,900.00
45 รอ สนับสนุนการฝึกปฏิบัตินักศึกษา01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม71,700.00
46 รอ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ1 พฤษภา คม2552 - 30 มิถุนายนยน 2553ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ69,410.00
47 รอ โครงการประชุมพัฒนาการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก25 มิถุนายน 2553 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ6,600.00
48 รอ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาภาคปกติ27 มกราคม 2553 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ47,350.00
49 รอ บริหารจัดการคณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลป.0401-5-010-01 (บก.)01 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์305,890.00
50 รอ สนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลป.0401-1-080-01(กศ.)01 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์134,860.00
รวมงบประมาณทั้งหมด29,841,477.00