โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2553
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี19 เมษายน 2553 - 23 เมษายน 2553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี820,000.00
2 รอ กิจกรรมประชุม้เชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนายุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 255322 มีนาคม 2553 - 23 มีนาคม 2553รองคณบดีวางแผนและวิจัย38,800.00
3 รอ โครการศึกษาดูงาน "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12"11 กุมภาพันธ์ 2553 - 11 กุมภาพันธ์ 2553โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี32,640.00
4 รอ โครงกาอบรมวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนางานด้านสาธารณสุขชุมชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขชุมชน24 มีนาคม 2553 - 25 มีนาคม 2553ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา42,940.00
5 รอ โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรุ้แบบบูรณาการ (English for Integrated Sudies :EIS)22 มีนาคม 2553 - 30 มีนาคม 2553ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ340,000.00
6 รอ โครงการวิจัยศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้บริหารการศึกษามีนาคม 2553 - พฤษภาคม 2553ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ30,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,304,380.00