โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2553
จำนวน 9 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ01/10/2552 - 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม625,000.00
2 รอ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553หัวหน้าสำนักงานคณบดี150,000.00
3 รอ โครงการประชุม เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์"17 มิถุนายน 2553 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ26,250.00
4 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รายละเอียดวิชา มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)4 ตุลาคม 2553 - 5 ตุลาคม 2553ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ88,600.00
5 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"28 ตุลาคม2552 - 29 ตุลาคม 2552ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ172,050.00
6 รอ โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน"22 พฤษภาคม 2553 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ254,000.00
7 รอ โครงการอบรมเทคนิคการสอนและการวัดประเมินผล17 มกราคม 2553 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ152,000.00
8 รอ โครงการอบรม"เพื่อเพิมศักยภาพภาพการปฏิบัติงาน" ณ ประเทศกัมพูชา25 ก.ค. 53 - 27 ก.ค. 53ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง155,200.00
9 รอ การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 520 สิงหาคม 53 - 1 กันยายน 53ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง16,160.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,639,260.00