โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2553
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ1 สิงหาคม2553 - 30 พฤศจิกายน 2553ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ320,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด320,000.00