โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2553
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ จัดสร้างเว็บไซต์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม15,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด15,000.00