โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2553
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ พัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550 - 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา85,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด85,000.00