โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2553
จำนวน 3 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ การจัดการให้บริการวิชาการ01/10/2552 - 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม380,000.00
2 รอ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ซัมเมอร์แคมป์ 55 เมษายน 53 - 8 เมษายน 53ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง200,000.00
3 รอ บริการด้านวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552 - 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม20,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด600,000.00