โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2554
จำนวน 97 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการส.ค.53 - พ.ย.53ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง320,000.00
2 รอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (กศ.0400-5-010-01-54)01/10/2553 - 30/09/2554คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์76,670.00
3 รอ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย) (กส.0407-1-120-02-54)01/10/2553 - 30/09/2554ประธานสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย6,390.00
4 รอ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ กศ.พท. (กศ.0410-5-010-03-54)01/01/2554 - 01/08/2554ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์525,960.00
5 รอ พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตุลาคม 2553 - กันยายน 2554บัณฑิตวิทยาลัย177,000.00
6 รอ เสริมประสบการณ์งานพัฒนาชุมชนนักศึกษาภาคพิเศษ01 พฤศจิกายน 2554 - 30 มิถุนายน 2554ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน157,680.00
7 รอ อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น01 มกราคม 2554 - 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์192,600.00
8 รอ การฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติการทดลองให้แกานักเรียนในภูมิภาคตะวันออก4 สิงหาคม 2554 - 4 สิงหาคม 2554นางสาวยุวดี ยอดสวัสดิ์.00
9 รอ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกสาขาวิชา (บก.0400-1-120-04-54)01 มกราคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2554รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์122,900.00
10 รอ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ภาษาอังกฤษ) (บก.0403-5-010-12-54)01 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ21,580.00
11 รอ จัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) (บก.0405-1-120-13-54)01 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554ประธานสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์10,000.00
12 รอ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน (ดนตรีสากล) (บก.0406-1-120-14-54)01 ธันวาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล51,480.00
13 รอ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย) (บก.0407-1-120-15-54)01 ธันวาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554ประธานสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย40,230.00
14 รอ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (บก.0408-1-100-16-54)01 เมษายน 2554 - 31 กรกฏาคม 2554ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม49,410.00
15 รอ พัฒนานักศึกษากลุ่มวิชาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) (บก.0409-1-100-17-54)01 พฤศจิกายน 2553 - 31 ธันวาคม 2553ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ15,000.00
16 รอ อบรมจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรัชญาและศาสนา) (บก.0409-1-100-18-54)01 พฤศจิกายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์10,000.00
17 รอ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บก.0410-1-080-19-54)01 พฤศจิกายน 2553 - 30 มิถุนายน 2554ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์237,780.00
18 รอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (บก.0400-5-010-05-54)01 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์58,320.00
19 รอ กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต (บก.0400-5-010-06-54)01 พฤษภาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์61,400.00
20 รอ จัดซื้อวัสดุเพื่อการพันาการจัดการเรียนการสอน (ภาษาไทย) (บก.0402-5-010-10-54)01 ธันวาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553ประธานสาขาวิชาภาษาไทย10,000.00
21 รอ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (บก.0403-5-010-11-54)01 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ20,000.00
22 รอ จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (บก.0411-1-120-20-54)01 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น43,020.00
23 รอ การเป็นศูนย์บริการวิชาการ(Academin center)ตุลาคม 2553 - สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
24 รอ อบรมวิชาการด้านสาธารณสุขระดับสากลเพื่อการพัฒนาคุณภาพอาจารย์13 กรกฎาคม 2554 - 15 กรกฎาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ47,200.00
25 รอ ศิษย์เคมี น้อมจิตวันทา บูชาครู21 กรกฎาคม 2554 - 21 กรกฎาคม 2554อาจายร์จิระเ่ดช นาสุข3,000.00
26 รอ โครงการทอดผ้าป่าขยะ1 สิงหาคม 2554 - 18 สิงหาคม 2554นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
27 รอ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ - อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี และ อาจารย.00
28 รอ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนพัฒนาชุมขน (บก.0412-1-080-21-54)01 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน61,380.00
29 รอ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน22 มิถุนายน2554 - 23 มิถุนายน 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา300,000.00
30 รอ ตาวจประเมินคุณภรพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินคร์1 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554นางสาวสุชาดา ทับศรี140,460.00
31 รอ ฟิสิกส์สานสัมพันธ์น้องพี่ ปีที่125 มิถุนายน 2554 - 25 มิถุนายน 2554อาจารย์พิไลพร หนูทองคำ2,100.00
32 รอ สร้างภูมิต้านทานที่ดีเพื่ออยู่ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบัน25 มิถุนายน 2554 - 25 มิถุนายน 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว29,000.00
33 รอ โครงการวิชาสาขาคอมพิวเตอร์22 มิถุนายน2554 - 23 มิถุนายน 2554นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์60,040.00
34 รอ เตรียมพร้อมนักศึกษาปี1 กับการเป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์2 มิถุนายน2554 - 3 มิถุนายน 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว48,000.00
35 รอ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์12 กรกฎาคม 2554 - 14 กรกฎาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช36,300.00
36 รอ โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์"เสริมสร้างความรู้ให้กับศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน"20 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว141,200.00
37 รอ โครงการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก(เขาหินซ้อน)24 สิงหาคม 254 - 24 สิงหาคม 2554นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
38 รอ โครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรืประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม24 สิงหาคม 254 - 24 สิงหาคม 2554นางสาวยุวดี ยอดสวัสดิ์.00
39 รอ โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน8 สิงหาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ52,100.00
40 รอ โครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554นางสาวมนฤดี โกมลภิส66,000.00
41 รอ โครงการ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554นางสาวผุสดี ภุมรา30,000.00
42 รอ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทในสังคมไทย31 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว10,500.00
43 รอ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทในสังคมไทย31 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ49,100.00
44 รอ โครงการ "ราชนครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"1 สิงหาคม 2554 - 1 สิงหาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ24,700.00
45 รอ โครงการ การเรียนโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณประจำปี 255527 กรกฎาคม 2554 - 27 กรกฎาคม 2554นางสาวพิไลพร หนูทองคำ8,675.00
46 รอ โครงการหมูาบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปดริ้ว4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา160,000.00
47 รอ โครงการ ประชุมสัมมนาด้านการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 กรกฎาคม 2554 - 10 กรกฎาคม 2554นางสาวณัฐพร สนเผือก10,000.00
48 รอ โครงการค่ายอบรม ศีลธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว56,500.00
49 รอ โครงงานเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์20 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554นายทสพล รวมฉิมพลี16,800.00
50 รอ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และดูงาน29 สิงหาคม 2554 - 23 สิงหาคม 2554นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน12,140.00
51 รอ โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปี 255424 สิงหาคม 2554 - 24 สิงหาคม 2554นางสาวทิพย์วรรณ หงกะเชิญ11,140.00
52 รอ ผลิตภัณต์เพื่อสุขภาพ สร้างรายได้าะหว่างเรียน6 มิถุนายน 2554 - นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
53 รอ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี14 กรกฎาคม 2554 - 18 กรกฎาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว31,600.00
54 รอ โครงการพัฒนาชุดทดลองสำหรับการสอนฟิสิกส์ ระยะที่1 กรกฎาคม 2554 - ิ กันยายน 2554อาจารย์อภิชาตฺ สังข์ทอง70,000.00
55 รอ โครงการศึกษาดูงานเชิงนิเวศ6 กรกฎาคม 2554 - 6 กรกฎาคม 2554นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน6,300.00
56 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูฟิสิกส์11 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554นายอภิชาติ สังข์ทอง.00
57 รอ โครงการธรรมสัญจรภาคเหนือ21 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า17,000.00
58 รอ โครงการศึกษาดูงาน"การจัดครัวมาตรฐานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร25 สิงหาคม 2554 - 25 สิงหาคม 2554นางจารุวรรณ สุนทรเสณี4,300.00
59 รอ เตรียมความพร้อมโครงการเครือข่ายพัฒนานักศึกษา13 มกราคม 2554 - 13 มกราคม 2554นางอัญชลี จำปาหอม14,600.00
60 รอ โครงการเสริมสร้างความรัก I LOVE SCIENCE25 มกราคม 2554 - 25 มกราคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว95,500.00
61 รอ โครงการศึกษาดูงานการบริหาร การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ6 กุมภาพันธ์ 2554 - 8 กุมภาพันธ์ 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา200,000.00
62 รอ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์25 มกราคม 2554 - 26 มกราคม 2554นายสุพัฒน์ สุขเกษม27,930.00
63 รอ โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 กุมภาพันธ์ 2554 - 4 กุมภาพันธ์ 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว15,000.00
64 รอ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสาธาณสุข รุ่น 124 มกราคม 2554 - 29 เมษายน 2554อาจารย์ดร.วรพล แวงนอก.00
65 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรเคมี 1)11 กุมภาพันธ์ 2554 - 11 กุมภาพันธ์ 2554นางสาวยุวดี ยอดสวัสดิ์.00
66 รอ โครงการอบรมการใช้งานระบบสารอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร e-Document28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์.00
67 รอ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้างวิทย์ความปลอดภัย28 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า20,900.00
68 รอ โครงการพัฒนาวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ28 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า49,000.00
69 รอ โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี27 มกราคม 2554 - 29 มกราคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว50,000.00
70 รอ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า17 กุมภาพันธ์ 2554 - 18 กุมภาพันธ์ 2554นายจักรกริช ไชยเนตร30,000.00
71 รอ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาตุลาคม 2553 - กันยายน 2554สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา505,910.00
72 รอ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ6 กุมภาพันธ์ 2554 - 8 กุมภาพันธ์ 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร ภู่ผะกา167,000.00
73 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย14 กุมภาพันธ์ 2554 - 17 กุมภาพันธ์ 2554นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์.00
74 รอ โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์และนิทรรศการวิทยาศาสตร์สัญจร13 กุมภาพันธ์ 2554 - 17กุมภาพันธ์ 2554 นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์30,000.00
75 รอ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์(CSIT mini conference2011)18 มีนาคม 2554 - 18 มีนาคม 2554อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี 9,360.00
76 รอ โครงการจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE27 มีนาคม 2554 - 27 มีนาคม 2554นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์26,480.00
77 รอ โครงการศึกษาดูงาน"การปประชุมวิชาการระดีบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์"18 มีนาคม 2554 - 18 มีนาคม 2554นายสรรเสริญ ผาวันดี8,790.00
78 รอ โครงการพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาค กศ.พท.21 มีนาคม 2554 - 31 มีนาคม 2554นางสาวขณิดา จรุงจิตต์12,050.00
79 รอ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา20 พฤษภาคม 2554 - 20 พฤษภาคม 2554อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา57,500.00
80 รอ อบรมวิชาการและเตรียมฝึกประสบการอาชีพสาธารณสุขชุมชน1 เมษายน 2554 - 30 พฤษภาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ49,900.00
81 รอ การเขียนและผลิตตำราวิชาการ20 เมษายน 2554 - 21 เมษายน 2554นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย40,200.00
82 รอ ศึกษาดูงานบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร แงะเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ้นภาอตะวันออกเฉียงเหนือและทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน25 เมษายน 2554 - 29 เมษายน 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา326,200.00
83 รอ การบริหารความเสี่ยงและวางแผนระบบควบคุมในแบบบูรณาการ23 พฤษภาคม 2554 - 24 พฤษภาคม 2554นางสาวสุพัตตรา แดงเจริญ80,000.00
84 รอ โครงการตรวจสุขภาพปะจำปี"ใส่ใจสุขภาพกับเราชาวคณะวิทยาศาสตร์"18 พฤษภาคม 2554 - 18 พฤษภาคม 2554นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์7,600.00
85 รอ ตรวจประเมินสคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 255326 พฤษภาคม 2554 - 27 พฤษภาคม 2554นางสาวสุชาดา ทับศรี94,500.00
86 รอ พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ภาค กศ.พท.30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554นางสาวขณิดา จรุงจิตต์141,750.00
87 รอ โครงการประชุมวิชาการปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ ผลการดำเนินงานและวางแผนการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการดำเนินการประกันคุณภาพ(สกอ.และสมศ.)สู่การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ ASEAN10 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา116,450.00
88 รอ โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE23 ตุลาคม 2554 - 23 ตุลาคม 2554นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์45,760.00
89 รอ โครงการอบรมวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนางานด้านสาธารณสุขชุมชน3 มีนาคม 2554 - 3 มีนาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ50,000.00
90 รอ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม6 มกราคม 2554 - 6 มกราคม 2554นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
91 รอ โครงการอบรมสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา20 มกราคม 2554 - 20 มกราคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ50,000.00
92 รอ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตุลาคม 2553 - กันยายน 2554สาขาวิชาการบริหารการศึกษา284,278.00
93 รอ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมตุลาคม 2553 - กันยายน 2554สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม151,194.00
94 รอ โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดวันที่ 24 มกราคม 2554 - นางสาวอารียา บุญทวี17,500.00
95 รอ โครงการสถานศึกษา 3D "การรณรงค์และส่งเสริมระบบการปกครองประชาธิปไตย"วันที่ 29 มิถุนายน 2554 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์12,100.00
96 รอ โครงการเพิ่มศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2554นางสาวอารียา บุญทวี30,500.00
97 รอ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสู่สถานศึกษาวันที่ 19 - 21 , 24 , 26 , 28 สิงหาคม 2554 - นางสาวอารียา บุญทวี54,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด6,734,907.00