โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2554
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษตุลาคม - กรกฎาคมสถาบันพัฒนาคุณภาพครู10,000.00
2 รอ โครงการวิจัยพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการ “ ๑ ครุศาสตร์ ๑ จังหวัด” เมษายน 2554 - กันยายน 2554 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู300,000.00
3 รอ โครงการกัลยาณมิตรนิเทศสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีนาคม 2554 - สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
4 รอ วิพากษ์เค้าโครงเนื้อหารายวิชาบางปะกงศึกษาและรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง14 กันยายน 2554 - นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง51,400.00
รวมงบประมาณทั้งหมด461,400.00