โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2554
จำนวน 11 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ29 มีนาคม 54 - ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง49,000.00
2 รอ อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 616 พฤษภาคม 54 - 17 พฤษภาคม 54ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง50,000.00
3 รอ พัฒนาบุคลากรสายสอนรายบุคคล01 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์305,000.00
4 รอ งบกลางบริหารจัดการคณะฯ ในกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน01 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์500,000.00
5 รอ บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์668,900.00
6 รอ โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ (EIS) มีนาคม 2554 - พฤษภาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
7 รอ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารพฤษภาคม 2554 - สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
8 รอ โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ตุลาคม 2553 - สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู200,000.00
9 รอ โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์มกราคม 2554 - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู200,000.00
10 รอ โครงการพัฒนาสถาบันและบุคลากรตุลาคม 2553 - กรกฎาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู250,000.00
11 รอ พัฒนาอาจารย์รายบุคคล และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการในประเทศแถบเอเซีย (กศ.0400-1-080-01-53)01 ธันวาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1,600,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด4,042,900.00