โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2554
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา Best Practiceตุลาคม 2554 - กรกฎาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู20,000.00
2 รอ พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์627,400.00
3 รอ โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการพฤษภาคม 2554 - มิถุนายน 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
4 รอ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการและงานวิจัย (บก.0400-5-040-07-54)01 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 มีนาคม 2554รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์400,000.00
5 รอ งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามตัวชี้วัด กพร. (บก.0400-5-040-09-54)01 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 พฤษภาคม 2554รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์50,000.00
6 รอ พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/การบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตุลาคม 2553 - กันยายน 2554บัณฑิตวิทยาลัย320,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,567,400.00