โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2554
จำนวน 3 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน (บก.0400-1-030-03-54)01 ธันวาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์383,800.00
2 รอ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมษายน 2554 - มิถุนายน 2554ศูนย์เครือข่ายสมศ.75,000.00
3 รอ การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตุลาคม 2553 - มกราคม 2554ศูนย์เครือข่ายสมศ.85,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด543,800.00