โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2554
จำนวน 20 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมวันที่ 19 มกราคม 2554 - นางสาวอารียา บุญทวี50,000.00
2 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2553 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
3 รอ โครงการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2553วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์20,000.00
4 รอ โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มด้านศิลปะไทยวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 - นายโยธิน จี้กังวาฬ25,000.00
5 รอ โครงการจัดกิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
6 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 1 ธันวาคม 2553 - นางสาวอารียา บุญทวี25,000.00
7 รอ โครงการสัมมนาสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรมและเผยแพร่การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติวันที่ 16 ธันวาคม 2553 - วันที่ 17 ธันวาคม 2553นายโยธิน จี้กังวาฬ46,100.00
8 รอ โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 2วันที่ 18 มกราคม 2554 - วันที่ 21 มกราคม 2554นายจินดา เนื่องจำนงค์167,000.00
9 รอ โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนตำบลหัวไทรวันที่ 15 มีนาคม 2554 - นางสาวอารียา บุญทวี31,000.00
10 รอ โครงการศิลปกรรมนานาชาติ "ART BRIDGE"วันที่ 17 มีนาคม 2554 - วันที่ 18 มีนาคม 2554นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
11 รอ โครงการอบรมปฏิบัติการ "อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเครื่องแขวนไทยและศิลปะการเขียนลายไทย"วันที่ 30 มีนาคม 2554 - วันที่ 31 มีนาคม 2554นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ80,000.00
12 รอ โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2554วันที่ 8 เมษายน 2554 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ60,000.00
13 รอ โครงการวัฒนธรรมสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 26 เมษายน 2554 - นางสาวอารียา บุญทวี4,800.00
14 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" (Neo-Drawing and painting)วันที่ 28 เมษายน 2554 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ29,000.00
15 รอ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 9 พฤษภาคม 2554 - วันที่ 13 พฤษภาคม 2554นางสาวอารียา บุญทวี300,000.00
16 รอ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีแห่ธงตะขาบวันที่ 22 มิถุนายน 2554 - วันที่ 23 มิถุนายน 2554นางสาวอารียา บุญทวี20,000.00
17 รอ โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ9,000.00
18 รอ โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์11,000.00
19 รอ โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน "สืบสานภูมิปัญญา เพิ่มค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์"วันที่ 4 สิงหาคม 2554 - วันที่ 5 สิงหาคม 2554นายจินดา เนื่องจำนงค์250,000.00
20 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 4 , 10 , 11 , 17 สิงหาคม 2554 - นายโยธิน จี้กังวาฬ97,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,384,900.00