โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2554
จำนวน 9 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ "Summer Camp Tutor RRU"7 มีนาคม 54 - 9 มีนาคม 54ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง175,000.00
2 รอ Summer Camp VI6 เมษายน 54 - 8 เมษายน 54ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง200,000.00
3 รอ อบรมเทคนิคการสอนวรรณคดีไทย01 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาไทย94,000.00
4 รอ อบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรในท้องถิ่น01 มกราคม 2554 - 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชาอังกฤษ25,400.00
5 รอ โครงการลานวัฒนธรรมสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 24 ตุลาคม 2553 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
6 รอ โครงการลานวัฒนธรรมสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
7 รอ โครงการศิลปะสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนสู่สังคมเข้มแข็งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ30,600.00
8 รอ โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหัวไทรและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่ 22 มิถุนายน 2554 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2554นางสาวอารียา บุญทวี71,590.00
9 รอ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ60,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด746,590.00